มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข รักษาและธำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมไทยโดยใช้ การจัดการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา เน้นการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรู้จักแสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณตามศักยภาพของตนเอง

เป็นผู้มีวินัย รักสุขภาพ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี

มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่ระดับสากล

 

พันธกิจ (MISSION)

เพื่อให้วิสัยทัศน์ (VISION) ของโรงเรียนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ และบรรลุตามจุดประสงค์
ทางโรงเรียนได้กำหนดพันธกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ ดังนี้

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
  3. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่นับถือ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  5. เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการพัฒนาอย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพและรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความใฝ่รู้ รักการทำงานมีพลานามัยแข็งแรงอญู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  8. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปสู่สากลโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ระบบข้อมูลสารสนเทศ  มีสุนทรียทางด้านศิลปะและดนตร