1. มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในภาษาอังกฤษ และสาระการเรียนรู้พื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
  2. ส่งเสริมให้มีความรู้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ควบคู่ไปกับวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  3. มุ่งส่งเสรมจริยธรรม คุณธรรม ให้มีจิตวิญญาณและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  4. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อตนเอง รู้จักคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น

 

AIMS

  1. To improve the students understanding of the English Language and provide a positive attitude to their studies.
  2. To increase students awareness of Thai customs and traditions, at the same time promoting knowledge of new technology.
  3. To encourage morality, virtue and spirituality for the common good.
  4. To encourage the students to lern to think, act and slove problems for themselves.