เอกสารที่ต้องเตรียม
ลำดับ สิ่งที่ต้องเตรียม จำนวน
1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง ถึง 2 นิ้ว 2 รูป
2 สูติบัตร 1 ใบ
3 ทะเบียนบ้านของนักเรียน ,ผู้ปกครอง ,บิดา,มารดา 1 ฉบับ
4 ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 1 ใบ
5 เอกสารสำคัญอื่นที่ต้องการแจ้วงให้ทรางโรงเรียนทราบ เช่น ใบรับรองทางการแพย์ , การแพ้ยา, แพ้อาหาร , โรคประจำตัว เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 189 หมู่ 4 ถนนบางพลี-หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร: 0-2183-9689-91