About Us

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ก่อตั้งขึ้นมาโดย นายพิบูลย์ ยงค์กมล โดยนามบริษัทแสงเงินพัฒนาการ จำกัด โดยรับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีแรก ในพื้นฐานที่อาคาร 7 ชั้น มีจำนวนนักเรียน 610 คน จำนวนครูไทย 60 คน โรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งหมด 30 ไร่ อยู่หลังหมู่บ้านสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิใช้ชื่อย่อโรงเรียน "สวภ" มีผู้อำนวยการคนแรกชื่อ นางศรีคุนาภรณ์ ทรัพย์เอนกยศ

มาตรการป้องกันโรค