.

ขอเชิญคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมน้อมถวายความอาลัย

 

“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการ ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493

 

 

 

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ขอเชิญชวนคนไทย รวมใจเพื่อเป็นหนึ่งเดียว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย ทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนานกว่า 70 ปี

 

ร่วมชมและเผยแพร่ให้คนไทยและคนทั่วโลกได้ชื่นชมในพระบารม