คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและตระหนัก ในคุณค่าของอาชีพ 
  4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเนื้อหาวิชาเฉพาะในแต่ละสาขา
  5. มีความเสียสละ มีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอย่างมี ขั้นตอน มีระเบียบชัดเจนและรัดกุม
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. เป็นผู้รักงานสอน มีความรักและเมตตาต่อลูกศิษย์
  8. มีโลกทัศน์กว้างไกล
  9. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 - 2 นิ้ว
สำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนา Transcript
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประชาชน
ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย ถ้ามี)
เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครงาน

ผู้ที่สนใจสมัครในรายวิชาอื่นๆ สามารถติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนได้ด้วยตนเอง
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 189 หมู่ 4 ถนนบางพลี-หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร: 0-2183-9689-91