ลำดับ
กิจกรรม
วัน / เดือน / ปี
1 วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2559
2 กิจกรรมปิดการเรียนภาคฤดูร้อน 29 เมษายน 2559
3 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2559
4 ถวายปีการศึกษา 2559 2 มิถุนายน 2559
5 วันไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559
6 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ม.ต้น 24 มิถุนายน 2559
7 วิชาการภายใน ทุกระดับ 20 - 24 มิถุนายน 2559
8 วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2559
9 การแข่งขันกีฬาระดับ Gr.1 - Gr.12 27 มิถุนายน -
1 กรกฏาคม 2559
10 สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / เปิดกองลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559
11 สอบกลางภาคครูต่างชาติ Kg.3  
12 สอบกลางภาคครูไทย Kg.3  
13 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 7 กรกฎาคม 2559
14 วันเข้าพรรษา 19 กรกฎาคม 2559
15 สอบกลางภาคครูต่างชาติ Gr.1 - 12 25 - 26 กรกฎาคม 2559
16 สอบกลางภาคครูไทย Gr.1 - 12 28-29 กรกฎาคม 2559
17 วันภาษาไทย 29 กรกฎาคม 2559
18 Cook for Mom 3 สิงหาคม 2559
19 วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2559
20 สัปดาห์ห้องสมุด 15-19 สิงหาคม 2559
21 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ , วิชาการ 18 สิงหาคม 2559
25 สอบปลายภาคครูต่างชาติ G.1 - G.12 29-30 กันยายน 2559
26 สอบปลายภาคครูไทย G.1 - G.12 3-4 ตุลาคม 2559
27 ปิดภาคเรียน ระดับชั้น N. - G.12 5 ตุลาคม 2559
29 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 N. - G.12 26 ตุลาคม 2559


**วันและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **