.

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางพลี (โรงพยาบาลบางพลี)

ได้มาตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ โรค มือ เท้า ปาก